Stoelmassage | In evenwicht met Petra

Onderzoeken

Effecten van stoelmassage

De effecten van een stoelmassage op regelmatige basis zijn onderzocht en weergegeven in 3 wetenschappelijke onderzoeken. De resultaten bij een regelmatige massage bij een groep deelnemers is vergeleken met een controlegroep die geen stoelmassages ontvingen.

De positieve conclusies van deze 3 onderzoeken zijn als volgt samen te vatten:top3

  1. Er is een toename aan alertheid, accuratesse en focus gemeten.
  2. Er is een significante vermindering van werkstress beleving geconstateerd.
  3. Psychische vermoeidheid en klachten aan het bewegingsapparaat zijn significant verminderd.

 

 

Voor de hele opzet en uitvoering van de onderzoeken vindt u hieronder meer informatie.

 

 

  1. Onderzoeksresultaten Universiteit van Miami, Touch Research Institute.

Samenvatting van het onderzoek uitgevoerd in 1996 door Tiffanny Field, Gail Robinson, Frank Scafidi, Tom Nawrocki and Alex Concalves

Massage therapie reduceert angst en verandert het EEG patroon van alertheid.

Wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door het TRI, universiteit van Miami, medische faculteit.

Field et al. 1996. Neuroscience Vol 86 pp. 197-205.

Zesentwintig volwassenen kregen gedurende vijf weken, twee keer per week een stoelmassage van een kwartier. Een controlegroep van vierentwintig volwassenen werd gevraagd om zich gedurende vijftien minuten te ontspannen in de massagestoel. Dit gedurende vijf weken, twee keer per week. Op de eerste en de laatste dag van het onderzoek werden er EEG’s gemaakt: voor- tijdens en na de sessie. Aanvullend hierop werd voor en na iedere sessie hun alertheid, hun gemoedstoestand en hun angstniveau vastgesteld aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten. Bovendien werd voor en na iedere sessie het cortisolniveau (stress-hormoon) vastgesteld. Aan het begin van iedere sessie werden gestandaardiseerd gegevens vastgelegd over belangrijke levensgebeurtenissen en werkstress.

Na statistische analyse van de onderzoeksgegevens blijkt uit dit onderzoek:

– Een EEG-verandering, de frontale deltakracht, verandert bij beide groepen gelijk;

– Het EEG van de groep die stoelmassage ontving laat een daling zien van frontale alpha- en bètakracht. Dit is een indicatie voor een toename van de alertheid/waakzaamheid. Het EEG van de controlegroep daarentegen laat een stijging zien van frontale alpha- en bètakracht. Dit is een indicatie voor een afname van de alertheid/waakzaamheid.

– De groep die stoelmassage ontving liet een toename zien van de snelheid en accuratesse waarmee bepaalde gestandaardiseerde werkzaamheden na de massage worden uitgevoerd. Bij de controlegroep vond er geen verandering plaats m.b.t. de snelheid en accuratesse waarmee dezelfde werkzaamheden werden uitgevoerd.

– Gemeten angstniveaus bij de groep die stoelmassage ontving, waren significant lager dan bij de controlegroep terwijl de gemoedstoestand minder depressief was bij zowel de groep die stoelmassage ontving als bij de controlegroep.

– Op de eerste dag daalde het cortisol niveau bij de groep die stoelmassage ontving. Bij de controlegroep was dit niet het geval. Tijdens latere metingen is de daling van het cortisol niveau ook bij de groep die stoelmassage ontving niet meer waargenomen.

– Aan het einde van de vijfde week is de gemoedstoestand van beide groepen evenveel verbeterd; het gemeten niveau van werkstress van de groep die stoelmassage ontving is significant lager dan van de controlegroep.

Het betere effect van de groep die stoelmassage ontving in vergelijking met de controlegroep zou gerelateerd kunnen zijn aan de drukstimulatie die onderdeel is van de stoelmassage. Huid en drukstimulatie, gerelateerd aan de EEG patronen die duiden op alertheid zijn in eerder onderzoek in verband gebracht met een verandering in de parasympathische activiteit die weer in verband gebracht wordt met ontspanning en een verbetering van de intellectuele prestaties. Verder onderzoek is nodig om de relatie tussen de toegenomen activiteit van de nervus vagus en de catecholamine spiegel te kunnen verklaren. In verder onderzoek is het belangrijk zicht te krijgen op de duur van deze effecten. Tenslotte dient de kosteneffectiviteit van stoelmassage te worden gedocumenteerd.

 

  1. Onderzoeksresultaten Universiteit van Maastricht, Freeke de Bresser

30 maart 2006, ID-nummer: 128945.

Afstudeerrichting: Arbeid en Gezondheid (Arbeid en Organisatiekunde)

Effecten van stoelmassage, volgens de TouchPro Europe methode, op de ervaren gezondheid van werknemers. Key words: stoelmassage, ervaren gezondheid, stresspreventie.

 

Samenvatting

In deze studie is onderzocht of een stoelmassage interventie, volgens de TouchPro Europe methode, effect heeft op de ervaren gezondheid van werknemers. Hiertoe is een gerandomiseerd experiment uitgevoerd bij 76 kantoormedewerkers. De interventiegroep heeft 16 weken, één maal per week, stoelmassage ontvangen. De controlegroep heeft geen massage ontvangen. Stoelmassage is een drukpuntmassage van hoofd, nek, schouders en armen gebaseerd op Shiatsu. Op twee tijdsmomenten, voor en na de massageperiode, is bij beide groepen de ervaren gezondheid gemeten. Ervaren gezondheid is geoperationaliseerd als psychische vermoeidheid, emotionele reacties en vermoeidheid tijdens het werk, burnout, slaapkwaliteit en klachten aan het bewegingsapparaat. Uit de resultaten bleek dat bij de interventiegroep psychische vermoeidheid en klachten aan het bewegingsapparaat significant verminderd waren ten opzichte van de controlegroep. Voor de andere uitkomstmaten werden geen effecten gevonden.

-> Er kan geconcludeerd worden dat de relatief beperkte interventie toch een positief effect op psychische vermoeidheid en klachten aan het bewegingsapparaat teweeg heeft gebracht.

 

 

 

  1. Onderzoeksresultaten Joy Fang

 

In 2001-2002 is een pilot onderzoek gedaan naar de wekelijkse effecten van TouchPro® Stoelmassage. De resultaten geven een duidelijke vermindering van zowel fysieke- als psychische klachten aan. Soms zijn de effecten zelfs onverwacht, zoals een keelpijn die na stoelmassage weg is en weg blijft. Een verstuikte enkel die tot uren na de stoelmassage geen pijn doet en één persoon die gemiddeld 6 x per jaar een migraineaanval had, heeft tijdens de hele onderzoeksperiode geen migraine gehad.

Bij de start van het onderzoek hadden 17 deelnemers samen 79 klachten (100%). Er is 184 keer gemeten over 17 deelnemers.

  • Klachten min of meer hetzelfde gebleven: 29,1 %
  • Klachten sterk afgenomen: 40,5 %
  • Klachten verdwenen: 30,4 %

Ook op het gebied van spanningslevel, helderheid van denken en impact van de werkdruk zijn de resultaten zeer goed.
Van de meeste deelnemers is gebleken dat na bijna elke stoelmassage het spanningsniveau is gedaald, de helderheid van denken is toegenomen en de impact van de werkdruk is afgenomen.

 

          afgenomen     gelijk gebleven     toegenomen

Spanningslevel                    87,5 %                10,7 %                     1,6 %

Helderheid van denken         6,5 %                 13,6 %                   79,9 %

Impact van werkdruk           80,4 %                17,4 %                     2,2 %

 

NB Ten tijde van de pilot zijn er voor 52,9 % fysiek en / of psychisch boven normaal belastende omstandigheden geweest. (overlijden, scheiding, ernstige ziekte, verbouwing, verhuizing en studie/examens.)

 

 

WhatsApp chat